Ekspert finansowy
Pomagamy podejmować dobre decyzje finansowe

Polityka prywatności

Informacje ogólne

Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych w związku z korzystaniem przez Użytkownika ze stron WWW Administratora.

Użytkownikiem w rozumieniu niniejszej Polityki Prywatności jest osoba fizyczna, składająca zapytanie i / lub zamówienie dotyczące usług świadczonych przez Administratora

Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) L 119/40 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 4.5.2016. jest SEOProfi Sebastian Miśniakiewicz., NIP: 7952043931, REGON: 302598908, , z siedzibą 32-082 Więckowice, ul. Kasztanowa 50, tel. 791216060, e-mail: [email protected]

Kontakt z w sprawach dotyczących przetwarzania danych przez Administratora: [email protected]

Zakres, cel i okres przetwarzania danych osobowych określono w dalszej części Polityki Prywatności.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tzw. RODO) informujemy, że:

Cel przetwarzania danych osobowych

 1. Odpowiadanie na emaile wysyłane za pomocą formularza kontaktowego lub na adres email [email protected] Podanie numeru telefonu oznacza zgodę na kontakt telefoniczny.
 2. Publikowanie komentarzy, zamieszczanych przez użytkowników, pod wpisami na stronie.

Odbiorca danych osobowych

Sebastian Miśniakiewicz, właściciel firmy SEOProfi Sebastian Miśniakiewicz

Prawa użytkownika, którego dane są przetwarzane

 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • sprostowania danych osobowych,
 • usunięcia danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • przenoszenia danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych.

Aby skorzystać ze swoich uprawnień, Użytkownik powinien wysłać e-mail na adres: [email protected]

Administrator wykonuje żądanie Użytkownika niezwłocznie, z zastrzeżeniem, że usunięcie, ograniczenie, przeniesienie oraz zgłoszenie sprzeciwu względem przetwarzania danych może mieć wpływ na możliwość lub zakres prawidłowej obsługi wysłanego emaila/publikacji komentarza.

Podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych skutkować będzie brakiem możliwości otrzymywania odpowiedzi na emaila oraz brakiem możliwości komentowania wpisów.

Termin przechowywania Danych

Do dnia zażądania ich usunięcia.

Profilowanie

Nie dotyczy.

Ujawnienie danych użytkownika

Dane użytkownika mogą zostać ujawnione na żądanie organów państwowych, zgodnie z obowiązującym prawem w Polsce.

Okres przetwarzania danych osobowych przez Administratora

Administrator przechowuje dane osobowe Użytkowników przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do obsługi przesłanego emaila oraz umożliwiający Administratorowi wykonanie ciążących na nim obowiązków. Po tym czasie dane przechowywane są wyłącznie na potrzeby zabezpieczenia dochodzenia roszczeń, przy czymw każdym czasie Użytkownicy mogą złożyć wniosek o usunięcie swoich danych.

Obowiązki Administratora

Administrator Danych Osobowych zobowiązują się podjąć środki zabezpieczające przetwarzanie danych osobowych w zakresie określonym w Ustawie, a w szczególności zobowiązuje się do:

 1. zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, zmianami, uszkodzeniem lub zniszczeniem,
 2. dopuszczenia do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających wydane przez niego upoważnienie,
 3. zapewnienia kontroli nad prawidłowością przetwarzania danych osobowych,
 4. prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, dochowania szczególnej staranności, aby osoby upoważnione do przetwarzania tych danych zachowały je w tajemnicy, również po zakończeniu realizacji Administratora, między innymi poprzez poinformowanie ich o prawnych konsekwencjach naruszenia poufności danych oraz odebranie oświadczeń o obowiązku zachowania w tajemnicy tych danych,
 5. prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji opisującej sposób przetwarzania powierzonych danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania tych danych, w tym w szczególności: Rejestru Procesów Przetwarzania Danych, Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do Przetwarzania Danych Osobowych,
 6. zapewnienia aby urządzenia i systemy informatyczne i telekomunikacyjne, służące do przetwarzania danych osobowych, były zgodne z wymogami Rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzanych danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy.

Zmiana polityki prywatności

Zmiana polityki prywatności wymaga wysłania emaila ze stosownym powiadomieniem do wszystkich osób, które wcześniej wyraziły na nią zgodę.

Dodaj opinię

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *